V historii soutěže se střídají obory: smyčcové kvarteto, housle, klavír, varhany, violoncello, kontrabas, flétna, klarinet, lesní roh a tuba. Letos, po pěti letech, byla soutěž opět vypsána pro flétny a klarinety. Špičkové pětidenní klání pořádala Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka a pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Soutěž zastřešilo prezidium složené z významných osobností JAMU v čele s děkanem Hudební fakulty prof. MgA. Jindřichem Petrášem. Pro čtenáře sledující stránky ČFA se nyní zaměřím na flétnovou soutěž.                                            Ta, stejně jako klarinetová, měla tři kola a všechna soutěžní vystoupení byla volně přístupná veřejnosti. První dvě kola probíhala v Divadle na Orlí (Hudebně-dramatické laboratoři JAMU), kde se již v předvečer soutěže sešla odborná porota, aby posoudila akustické možnosti daného prostoru a v součinnosti s technickými pracovníky připravila co nejlepší podmínky pro soutěžící. Hledalo se ideální umístění hráče i klavíru, experimentovalo se s pohyblivými odraznými i tlumícími plochami. Stálo to za to! I když akustika nebyla „suchá,“ byla nastavena tak, aby bezpečně odhalila případné zvukové či technické nedostatky soutěžících. Porota byla mezinárodní, dle statutu soutěže musí mít lichý počet členů. Jejího předsednictví se zhostila Clara Novaková (ČR, Itálie, Španělsko), členy poroty pak byli: János Bálint (Maďarsko), Yoshimi Oshima (Japonsko), Florence Bellon (Francie), Lukasz Dlugosz (Polsko), Václav Kunt a František Kantor (pedagogové JAMU).                                                                              Pro první kolo byly vybrány tři povinné skladby: Fantazie č.12 g moll G. Ph. Telemanna, Preludio e Fuga in Do J. Nováka a Capriccio č. 21, op. 1 N. Paganiniho. Tento repertoár poskytoval možnost posoudit technickou vyspělost kandidátů, jejich muzikalitu a stupeň poučenosti interpretace barokní hudby. Že byl výběr zdařilý, o tom svědčí fakt, že porota neměla problém vybrat z 53 soutěžících 12 postupujících do druhého kola. Určitým „stínem“ prvního kola byla skutečnost, že několik soutěžících nedodrželo podmínky a Telemannovu Fantazii nehrálo zpaměti. Rozhodnutím poroty byli diskvalifikováni. Pro druhé kolo byla vybrána povinná skladba Etuda č. 5, Allegretto Y. Yuna a další volitelný repertoár: L. Liebermann-Sonáta op. 23, H. Dutilleux-Sonatina, A. Jolivet-Chant de Linos a A. Casella-Sicilienne et Burlesque op. 23. Možná to byla právě Yunova Etuda, jež způsobila, že z původně velkého množství přihlášených kandidátů nakonec do soutěže nastoupilo jen 53. Tato skladba byla „prubířským kamenem.“ Vedla místy až krkolomné prstové techniky prověřuje interprety ze schopnosti tvořit multifoniky kombinované se zpěvem, nebo realizovat extrémní dynamické efekty. Někteří flétnisté toto dílo pojali spíše „na výraz,“ našli se však i jedinci, kteří dostáli dokonalé věrnosti notového zápisu. Ve volných chvílích se setkávali soutěžící s porotou, aby se dozvěděli, jak se jejich výkon líbil, a co by do budoucna eventuálně na své hře měli zlepšit. Přestože ve druhém kole porota zaznamenala mnoho vynikajících výkonů, dle pravidel soutěže a bodování nakonec musela vybrat jen čtyři kandidáty postupující do třetího kola. To se konalo v neděli odpoledne 29. 9. v sále Besedního domu. Zde byl stanoven repertoár: Koncert D dur W. A. Mozarta povinně hraný zpaměti a Koncert J. Iberta. Tyto skladby finalisté provedli za doprovodu Komorního orchestru Ensemble Opera Diversa, řízeného dirigentem Vítem Spilkou.
Po sečtení udělených bodů dospěla odborná porota k následujícímu verdiktu:1.cena Katarina Slavkovská (SR, studentka 2. ročníku JAMU), 2. cena Yuan Yu (Čína), 3. cena Daniel Mieckowski (Polsko). Čestné uznání za čtvrté místo získala Izabela Brodová (ČR, absolventka JAMU), další čestné uznání Janette Levan (Finsko). Není bez zajímavosti, že vítězkou předešlého ročníku flétnové soutěže v roce 2014 byla rovněž studentka JAMU, Anežka Vargová. Slavnostní předání cen pak proběhlo opět v sále Besedního domu ve večerních hodinách, kdy již bylo ukončeno i třetí kolo klarinetové soutěže. K blahopřání vítězům obou oborů se vedle porotců připojili i děkan Hudební fakulty prof. MgA. Jindřich Petráš a rektor JAMU prof. Mgr. Petr Oslzlý. Večer byl ukončen přátelským neformálním setkáním všech zúčastněných.

František Kantor

Česká trojice porotců: uprostřed předsedkyně poroty Clara Novaková, vlevo Václav Kunt, vpravo František Kantor

Vítězka soutěže Katarina Slavkovská